Napis

Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Periodyk prezentuje wyniki badań nad twórczością okolicznościową i użytkową

The periodical presents findings of research studies devoted to occasional and applied literature

Prochainement disponible
Napis

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej jako forum interdyscyplinarnych spotkań naukowych historyków i teoretyków literatury, Językoznawców, tekstologów, edytorów, socjologów I innych badaczy kultury jest pismem poświęconym głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury i życia społeczno-politycznego, warunkom ich powstawania, rozpowszechniania oraz odbioru. Periodyk, pionierski w swojej tematyce, założony w 1994 r., skierowany do filologów polskich i slawistów, służy upowszechnianiu naukowej wiedzy o twórczości okolicznościowej i użytkowej oraz informuje o badaniach prowadzonych nad tego rodzaju piśmiennictwem m.in. o opracowaniach nieznanych tekstów źródłowych w nowatorskich ujęciach badawczych w dobie nowych technologii, np. z wykorzystaniem edytorstwa cyfrowego.

Inscription. A periodical devoted to occasional and applied literature as a forum for interdisciplinary scientific meetings of historians and theoreticians of literature, linguists, textologists, editors, sociologists and other researchers of culture is a periodical devoted manly to texts situated on the border of literature and socio-political life, the conditions for their creation, dissemination and reception.  The periodical pioneering in its subject matter, founded in 1994, addressed to Polish philologists and Slavists, serves to disseminate scientific knowledge about occasional and applied creativity and informs about research conducted on th1s type of literature, including on the development of unknown source texts in innovative research approaches in the era of new technologies, e.g. with the use of digital editing.

En savoir plus

Politique d'accès

Open access

Informations bibliographiques

Voir la fiche de la revue sur d'autres sites

Via le Sudoc

Directeur de la publication

Barbara Wolska

Rédacteur(s) en chef

Agnieszka Bąbel, Barbara Wolska, Agata Grabowska-Kuniczuk

Responsable de l'édition électronique

Aleksandra Błasińska, Mateusz Franczak

Type de support

Papier et électronique

Politique d'édition électronique

Publication en libre accès

Périodicité

Annuelle

Année de création

1994

Date de mise en ligne

Prochainement en ligne

ISSN format électronique

2719-4191

ISSN format papier

1507-4153

Langue de la publication

Polski

Politique sur les frais de publication

Frais de publication

non

Frais de soumission

non

Politique d'évaluation

Procédure d'évaluation

évaluation en double aveugle

Délai moyen entre soumission et publication

18 semaines

Politique de droits d'auteur et de diffusion

Licence

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Droits d'auteur

L’auteur ne cède pas ses droits à titre exclusif à la revue

Coordonnées

Adresse postale

Napis
ul. Nowy Świat 72, room 131
00-330 Warsaw
Pologne

Ville de production

Warsaw