Napis

Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej

Periodyk prezentuje wyniki badań nad twórczością okolicznościową i użytkową

The periodical presents findings of research studies devoted to occasional and applied literature

Accéder au site
Napis

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej jako forum interdyscyplinarnych spotkań naukowych historyków i teoretyków literatury, Językoznawców, tekstologów, edytorów, socjologów I innych badaczy kultury jest pismem poświęconym głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury i życia społeczno-politycznego, warunkom ich powstawania, rozpowszechniania oraz odbioru. Periodyk, pionierski w swojej tematyce, założony w 1994 r., skierowany do filologów polskich i slawistów, służy upowszechnianiu naukowej wiedzy o twórczości okolicznościowej i użytkowej oraz informuje o badaniach prowadzonych nad tego rodzaju piśmiennictwem m.in. o opracowaniach nieznanych tekstów źródłowych w nowatorskich ujęciach badawczych w dobie nowych technologii, np. z wykorzystaniem edytorstwa cyfrowego.

Inscription. A periodical devoted to occasional and applied literature as a forum for interdisciplinary scientific meetings of historians and theoreticians of literature, linguists, textologists, editors, sociologists and other researchers of culture is a periodical devoted manly to texts situated on the border of literature and socio-political life, the conditions for their creation, dissemination and reception.  The periodical pioneering in its subject matter, founded in 1994, addressed to Polish philologists and Slavists, serves to disseminate scientific knowledge about occasional and applied creativity and informs about research conducted on th1s type of literature, including on the development of unknown source texts in innovative research approaches in the era of new technologies, e.g. with the use of digital editing.

En savoir plus

Labels

Revue ayant obtenu le label DOAJ

Politique d'accès

Open access

RSS

S'abonner

Informations bibliographiques

Voir la fiche de la revue sur d'autres sites

Via le Sudoc

Directeur de la publication

Barbara Wolska

Rédacteur(s) en chef

Agnieszka Bąbel, Barbara Wolska, Agata Grabowska-Kuniczuk

Responsable de l'édition électronique

Aleksandra Błasińska, Mateusz Franczak

Type de support

Papier et électronique

Etat de la collection

2018-2020

Politique d'édition électronique

Publication en libre accès

Périodicité

Annuelle

Année de création

1994

Date de mise en ligne

21 juin 2022

ISSN format électronique

2719-4191

ISSN format papier

1507-4153

Langue de la publication

Polski

Politique sur les frais de publication

Frais de publication

non

Frais de soumission

non

Politique d'évaluation

Procédure d'évaluation

évaluation en double aveugle

Délai moyen entre soumission et publication

18 semaines

Politique de droits d'auteur et de diffusion

Licence

Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International - CC BY-NC 4.0

Droits d'auteur

L’auteur ne cède pas ses droits à titre exclusif à la revue

Coordonnées

Adresse postale

Napis
ul. Nowy Świat 72, room 131
00-330 Warsaw
Pologne

Ville de production

Warsaw

Actualités

Nouveau numéro

24 | 2018 – Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Napis_2018_24_cover

Niniejszy numer rocznika ma charakter publikacji dwujęzycznej. Jego tytuł: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje zamierzenia Redakcji – chcieliśmy odejść w nim od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, koncentrując się zamiast tego na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych przez polonistów, slawistów i rusycystów projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczych, tekstologicznych, translatorskich, edytorskich i kulturoznawczych.

Teksty, opublikowane w XXIV serii „Napisu”, często prezentują ujęcie komparatystyczne – tak jest w artykule o relacjach Samuela Bogumiła Lindego i Faddieja (właśc. Tadeusza) Bułharyna, w pracy poświęconej twórczości rosyjskiego pisarza polskiego pochodzenia Zygmunta Krzyżanowskiego (która ukazuje paralele z pisarstwem Franza Kafki jako przedstawiciela „literatur mniejszych”) czy w publikacji na temat antycznych i rosyjskich inspiracji w późnej poezji Mickiewicza (poematowi [Królewna Lala] patronują bowiem zarówno antyczny pisarz rzymski Apulejusz, jak i osiemnastowieczny poeta i dramaturg Ippolit Bogdanowicz). Nad tomem niewątpliwie unosi się wielki cień Fiodora Dostojewskiego, którego twórczości poświęcono trzy artykuły, poruszające bardzo zróżnicowaną tematykę (miejsce pisarza w polskiej powojennej humanistyce; kaligraficzne pismo Dostojewskiego w rękopisach utworów jako źródło wiedzy o mechanizmach pracy twórcy i powstawaniu złożonych znaczeń powieści; małe formy folklorystyczne w narracji tekstów tego autora).

Zaprojektowany w tytule tego numeru wątek genologiczny znajduje wyraz także w publikacjach dotyczących literatury łagrowej, w których szczególne miejsce zajmują Opowiadania kołymskie Warłama Szałamowa. W części edytorskiej proponujemy nie tylko interesujące omówienie nowych narzędzi i cyfrowych projektów publikacji (Tekstograf i edycja powieści Lwa Tołstoja), ale też m.in. teksty przedstawiające problematykę cenzury, ciągle żywą w  recepcji rozmaitych tekstów na pograniczu kultur polskiej i rosyjskiej (począwszy od oświeceniowej dramy Polusia… zapomnianego dziś „chudego literata” Wincentego Marewicza i jej rosyjskiego przekładu; poprzez ingerencje carskich urzędników w teatralną adaptację Quo vadis Henryka Sienkiewicza; przygody z cenzurą Witolda Woroszylskiego w czasie jego długoletniej pracy tłumacza; po porównanie dwóch polskich wersji przekładu powieści science-fiction braci Strugackich). Czytelnik może znaleźć również publikacje poruszające szersze wątki kulturowe, jak choćby recepcję osiągnięć teatru radzieckiego w Polsce okresu międzywojennego czy pochodzący z tego samego okresu obraz Związku Sowieckiego i jego mieszkańców, postrzegany przez polskich podróżników przez bardzo specyficzny pryzmat stroju. Warto zaznaczyć, że prezentowane w tomie rozprawy wykorzystują jako materiał badawczy teksty źródłowe oraz gatunki, przynależne do literatury okolicznościowej i użytkowej – takie jak reportaż, list czy recenzja teatralna.

W dziale recenzji i sprawozdań znajdują się aktualne omówienia i komentarze, dotyczące tak ważnych wydarzeń, jak konferencja poświęcona 250 rocznicy konfederacji barskiej oraz podsumowania ostatnich lat działalności (niestety, już nieistniejącej) Stacji PAN w Moskwie.

Zamiarem twórców najnowszego tomu „Napisu” było ukazanie – choćby wycinkowe – różnorodności metod i tradycji badawczych, wzajemnych inspiracji dotyczących literatury obu kultur i języków, a także wspólnych wyzwań i szans, jakie stawia przed humanistami polsko-rosyjska współpraca.